U accepteert deze voorwaarden wanneer u een bestelling plaatst voor een van de producten van Kamelenmelkerij Smits.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kamelenmelkerij Smits, hierna te noemen: “de ondernemer” en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: "klant".
1.2 Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Kamelenmelkerij Smits alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.
1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, folders, advertenties of andere algemene reclame van Kamelenmelkerij Smits en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.

2. Bestellingen
2.1 Bestellingen moeten middels de webshop of anders schriftelijk per email gedaan worden.
2.2 Wijzigingen of annuleringen van bestellingen gedaan via de email moeten binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst schriftelijk per email aan de ondernemer doorgegeven worden. Bij wijziging of annulering na deze termijn is de ondernemer gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden en betaling te vorderen.
2.3 Bestellingen gedaan via de webshop, kunnen geannuleerd worden zolang de betaling nog niet is gedaan.

3. Betaling
3.1 Betaling moet vooraf gedaan worden d.m.v. de aangeboden betalingswijze op de webshop of anders door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer dat op aanvraag verstrekt wordt door de ondernemer.
3.2 De bestelling wordt doorgaans één keer per week op een vaste dag verzonden en altijd nadat de betaling binnen is bij de ondernemer.
3.3 Bij het betalingskenmerk moet het ordernummer vermeld worden dat via de webshop verstrekt wordt en indien geen ordernummer bekend is, moeten naam en bestelling van de klant vermeld worden. Indien de gegevens van de klant niet toereikend genoeg zijn voor het uitvoeren van de verzending van de bestelling, zal de leveringstermijn pas ingaan nadat de klant de gegevens juist en volledig heeft doorgegeven aan de ondernemer.

4. Prijzen
4.1 De standaard prijzen van de aangeboden producten en/of diensten kunnen worden verhoogd als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
4.2 De ondernemer kan producten of diensten met variabele prijzen aanbieden indien de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Indien dit het geval is, wordt dit bij het aanbod van het product vermeld.
4.3 De genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij expliciet anders vermeld wordt.
4.4 De verzendtarieven die worden gerekend omvatten de verzend- en verpakkingskosten en de administratie- en handelingskosten.
4.5 Eventuele aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders en mogen door de ondernemer op elk gewenst tijdstip stop gezet worden. Als de bestelling door de klant gedaan is, in de periode dat de aanbieding nog als zodanig vermeld stond, moet de ondernemer de bestelling ook voor die prijs leveren.

5. Levering en uitvoering
5.1 De ondernemer zal met de grootst mogelijke zorg de bestellingen in ontvangst nemen en uitvoeren.
5.2 De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 15 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht. In dat geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van indienen bij het verzendbedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.4 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor vertragingen of vermissingen van producten nadat het is ingediend bij het transportbedrijf.
5.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf heeft doorgegeven.
5.6 De bestellingen dienen na ontvangst door de klant gecontroleerd te worden. Klachten moeten binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan de ondernemer medegedeeld te worden. De ondernemer is niet verplicht tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan de klant kan worden geleverd tenzij dit door grove schuld of ernstige nalatigheid van de ondernemer is veroorzaakt. De schadevergoeding is in dit geval beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.
5.7 Levertijd is 1-2 werkdagen na verzending binnen Europa

6. Terugsturen
6.1 Het is niet mogelijk voedingsmiddelen te retourneren, tenzij de houdbaarheidstermijn van bewerkte producten bij aflevering minder dan drie maanden bedraagt. Dit geld niet voor verse kamelenmelk. Deze producten dienen in de originele, onaangebroken verpakking en staat aangetekend geretourneerd te worden.
6.2 Overige producten kunnen binnen 7 dagen geretourneerd worden. Verzendkosten zijn voor de klant. De kosten voor het product worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de producten door de ondernemer terugbetaald.

7. Overmacht
7.1 De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar de klant toe indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden waarop de ondernemer geen invloed heeft. Dit wordt gezien als overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen.
7.3 Onder overmacht wordt ook verstaan het uitbreken van dierziekten, waardoor het bedrijf verplicht wordt te sluiten. In dat geval is de ondernemer genoodzaakt alle bestellingen op te schorten tot nader te bepalen periode. De klant zal hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden zodra de verplichting tot sluiting bij de ondernemer bekend is. In geval van dierziekten uitbraak kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen leveren van producten. Eventueel al betaalde kosten door de klant worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald aan de klant.

8. Klachten
8.1 De ondernemer zet zich met grote zorg in voor het ontvangen en uitvoeren van de bestellingen. Desondanks is het toch mogelijk dat klanten een gerechtvaardigde klacht menen te hebben. Klachten met betrekking tot schade aan, niet juist of niet volledig geleverde, bestellingen, moeten zoals in artikel 5.6 vermeld staat, binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk gemeld worden.
8.2 Overige klachten dienen uiterlijk binnen één maand na bestelling schriftelijk en gemotiveerd per mail worden ingediend bij de ondernemer.
8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

9. Recht
9.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Algemene voorwaarden kamelenmelk abonnement

 

Door middel van het kamelenmelk abonnement kunt u voordelig kamelenmelk verzonden krijgen.
Dit kan iedere week, iedere twee weken of één keer per vier weken zijn.
De minimale tijdsduur van het abonnement is vier leveringen.

De minimale opzegtermijn is vijf weken voor de laatste dag van verzending via [email protected]

De flessen kamelenmelk worden (tenzij anders aangegeven bijvoorbeeld in verband met feestdagen) op maandag verzonden.

Gemiddeld één keer per kwartaal kan de verzending worden afgezegd, of doorgeschoven. Dit moet twee weken vooraf worden door gegeven via [email protected] (dit kan niet telefonisch).

 

De betaling kan als volgt plaats vinden:

1. Betaling via automatisch incasso

Eenmaal per vier weken zal een automatisch incasso plaats vinden in de week voorafgaand aan die vier weken. Hierbij wordt per email een factuur naar de klant gestuurd. Op deze factuur staan de data van verzendingen aangegeven.

Omdat de automatische incasso maar eenmaal per vier weken wordt uitgevoerd, zal bij het aangaan van een nieuw abonnement de klant gevraagd worden om tot de volgende incasso het bedrag zelf via de bank over te maken. Hierover wordt de klant uiteraard geïnformeerd.

Indien de incasso niet kan worden geïncasseerd zal hiervan eenmaal een melding per email worden verzonden. De klant zal in dat geval zelf alsnog zorg moeten dragen voor de betaling. Indien de betaling niet op tijd binnen is voor de geplande verzenddatum, zal de verzending pas na de betaling op de eerst mogelijke verzenddag plaatsvinden. De overige zendingen blijven op de geplande data staan.

Bij meerdere malen een niet gelukte incasso, zal pertinent worden overgaan naar een bankoverschrijving door de klant (zie betaalmethode 2).

Indien een incasso wel succesvol is uitgevoerd maar bewust zonder overleg door de klant wordt gestorneerd, wordt het abonnement per direct beëindigd.

 

2. Betaling via bankoverschrijving

Eenmaal per vier weken zal voorafgaand aan die vier weken vanuit de Kamelenmelkerij een factuur worden verzonden.  Op deze factuur staan de data van verzending aangegeven. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat het verschuldigde bedrag minimaal één week voor verzending is overgemaakt op:

Bank nr:           136078672
IBAN:               NL79RABO0136078672
BIC:                 RABONL2U

Op naam van Kamelenmelkerij Smits, onder vermelding van het factuurnummer.

Per factuur zal €5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Voor betalingen uit het buitenland dient rekening te worden gehouden dat het enkele dagen duurt voordat het op het betreffende rekeningnummer is bijgeschreven.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Wachtwoord vergeten?
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen